REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Słownik

 Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenia:

 • Sprzedawca – 8Business spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Rewolucji 1905 r. 9 lok. 3u, 90-273 Łódź́, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457952; NIP: 7252066580, o kapitale zakładowym wynoszącym 30.000,00 złotych;
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która uprzednio zarejestrowała się w Sklepie, zaakceptowała Regulamin i korzysta ze Sklepu, poprzez w szczególności składanie Zamówień,
 • Sklep – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: cebioforum2022.com na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klienta– do których wyłączne prawa, w tym również prawa autorskie (zarówno osobiste jak i majątkowe), prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej, przysługują Sprzedawcy; w Sklepie prezentowane są Produkty Sprzedawcy oraz Ceny Produktów;
 • Zamówienie – czynność techniczna polegająca na wyborze przez Klienta Produktów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 • Produkty – produkty występujące w obrocie gospodarczym, prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie, które Klient może zakupić poprzez złożenie Zamówienia i zapłatę Ceny.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza swoimi danymi podanymi podczas procesu rejestracji;
 • Login – adres e-mail podany przez Klienta na etapie rejestracji w Sklepie;
 • Cena – oznacza cenę Produktu BRUTTO umieszczoną w Sklepie obok informacji o Produkcie; Ceny są wyrażone w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT, lecz nie uwzględniają kosztów realizacji przedmiotu Umowy; koszt dostawy przedmiotu Umowy do Klienta nie jest ujęty w Cenie Produktów;
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem wskutek złożenia przez Klienta Zamówienia, akceptacji Regulaminu oraz zapłaty Ceny.
 • Dostawca – przewoźnik, spedytor lub inny podmiot za pomocą którego Sprzedawca wysyła przedmiot Umowy, jak również podmioty, którym powierzono dostarczenie przedmiotu Umowy do Klienta, którym Sprzedawca posługuje się przy spełnieniu swojego świadczenia; za działania Dostawcy Sprzedawca odpowiada jak za działania własne, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.
 • Metoda płatności – wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Zamówienie;
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania za jego pośrednictwem Produktów
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 • Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu Klientowi wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po uprzednim dobrowolnym przekazaniu przez Klienta adresu e-mail, imienia i nazwiska.

§ 2

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.cebioforum2022.com zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Przed skorzystaniem lub zarejestrowanie się na stronie www.cebioforum2022.com Klient powinien zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. W przypadku braku zgody na którekolwiek postanowienie Regulaminu lub z całym Regulaminem, jak również Polityki Prywatności, Sprzedawca prosi o nieakceptowanie tych dokumentów, nierejestrowanie się i niekorzystanie ze Sklepu, a w szczególności nie składanie Zamówień w Sklepie
 3. Każdy Klient, po uprzednim zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, zobowiązany jest do ich przestrzegania.
 4. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest zamieszczony w Sklepie w formie umożliwiającym jego wydruk.

§ 3

Korzystanie ze Sklepu

 1. Korzystanie z Sklepu oraz sprzedaż Produktów odbywają się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 tj. z dnia 2020.03.03 ze zm.).
 2. Świadczone usługi obejmują:
  1. Rejestrację Klienta w Sklepie;
  2. Korzystanie przez Klienta z jego Konta w Sklepie,
  3. Przeglądanie Sklepu, w tym zapoznawanie się z prezentowanymi Produktami możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet, bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta, jednakże złożenie Zamówienia wymaga rejestracji Klienta w Sklepie i złożenie za pośrednictwem Konta Zamówienia – złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty,
  4. W czasie przeglądania zawartości Sklepu przez Klienta bądź użytkownika sieci Internet mogą być wyświetlane reklamy, co nie wiąże się z przetwarzaniem ich danych osobowych.
 3. Rejestracja Konta i usługi, o których mowa w ust.2 powyżej, świadczone są bez opłat, chyba, że inaczej zastrzeżono w treści Regulaminu.
 4. W ramach korzystania ze Sklepu Klient nie może dostarczać lub przekazywać informacji lub danych, które:
  1. naruszają jakichkolwiek prawa osób trzecich,
  2. mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. dotyczą lub mogą prowadzić do naruszenia praw własności intelektualnej, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2020.286 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.) zarówno Sprzedawcy jak i podmiotów trzecich,
  4. mogą stanowić materiały, w wyniku których może dojść do popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, lub innych publikacji, podobnych w treści lub działaniu,
  5. dotyczą lub ujawniają fałszywe lub nieprawdziwe dane osobowe Klienta.
 5. Sprzedawca lub podmioty przez niego upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. korzystanie przez Klienta z połączonych hiperłączami stron, w tym za rzetelność, poprawność, aktualność, kompletność, zawartość oraz zgodność z powszechnie obowiązującym prawem, a także z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i moralnymi danych zawartych na stronie Sklepu, w tym również te udostępniane przez Klienta
  2. oświadczenia, zapewniania, poczynania lub zaniedbania ze strony Klienta,
  3. przerwy w funkcjonowaniu Sklepu i usług personalizowanych zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.), jak również z przyczyn, za które Sprzedawca lub podmioty przez niego upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności lub od nich niezależnych (siła wyższa itp.) i mogących powstać na skutek tego szkody,
  4. jakiekolwiek szkody Klientów mogące wynikać z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
  5. szkody mogące powstać na skutek ujawnienia hasła do Sklepu lub Konta nieuprawnionym podmiotom,
  6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami, za które Sprzedawca lub podmioty przez niego upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności lub od nich niezależnych, takimi jak przerwy w pracy, strajki, przyczyny stanowiące siłę wyższą.
 6. W celu właściwego korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  1. komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet;
  2. aktywny adres mailowy (e-mail),
  3. włączoną obsługę plików cookies,
  4. włączoną obsługę okien wyskakujących (pop – up),
  5. włączoną obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
  6. system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).
 7. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 4.4 lub nowsze, iOS 8 lub nowsze, Windows Phone 8.1 lub nowsze, Windows 8.0 z procesorami x86, x64, ARM. Korzystanie z wersji mobilnej Sklepu możliwe jest także przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w łącze internetowe i ekran ciekłokrystaliczny.
 8. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności:
  1. ingerować w korzystanie ze Sklepu przez innych Klientów, w tym uniemożliwienie im korzystanie z niego,
  2. ingerować w zawartość lub charakter techniczny Sklepu.
 9. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Sklepu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Klient powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wystąpienia błędu lub problemów technicznych Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Sklepu.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niekompatybilność Sklepu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Klienta lub z jego podłączeniem do publicznej sieci Internet;
  2. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Sklepem, które leżą po stronie Klienta.
 11. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy lub aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub części stanowi naruszenie prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż całość lub część Sklepu nie musi być nowatorska, unikatowa, posiadać zdolność patentową, być chroniona prawem autorskim, stanowić tajemnicy handlowej, być własnością lub też możliwość korzystania z nich może wynikać z odrębnego tytułu prawnego przysługującego Sprzedawcy lub podmiotom przez niego upoważnionym – w celu uznania takich treści za podlegające ochronie prawnej wynikającej z odrębnych przepisów. Klient korzystając ze Sklepu przyjmuje do wiadomości, iż całość lub część Sklepu stanowi wyłączną własność Sprzedawcy, został opracowany i uzyskany w wyniku wysiłków Sprzedawcy.
 12. Klient zobowiązuje się nie powielać, nie rozpowszechniać, publicznie lub nie, nie udostępniać, nie modyfikować, przerabiać, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści oraz informacji zawartych w Sklepie. Naruszenie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną, cywilną lub administracyjną podmiotu odpowiedzialnego za ewentualne naruszenie tego obowiązku.

§ 4

Rejestracja

 1. Rejestracja Klienta w Sklepie jest bezpłatna.
 2. Rejestracja jest niezbędna do korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu, w tym szczególności do składania Zamówień.
 3. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu, akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności, a następnie przycisku „Register”.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty przez niego upoważnione oraz przekazywanie tych danych w zakresie wynikającym z odrębnego dokumentu (Polityka Prywatności). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże bez takiej zgody Sprzedawca nie będzie mógł zawrzeć Umowy z Klientem. Wyrażenie innych zgód zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym jest nieobowiązkowe i nie stanowi warunku zawarcia Umowy.
 5. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 6. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje swoje prawidłowe i aktualne dane osobowe, które są niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy tj.: imię, nazwisko, adres e-mail (który będzie wykorzystywany później jako Login). Klient zostanie również poproszony o stworzenia dla siebie indywidualnego hasła, po podaniu którego będzie możliwe zalogowanie się do Konta. Wskazane powyżej dane są niezbędne dla kontaktu Sprzedawcy z Klientem oraz założenia i utrzymania Konta.
 7. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta Sklep, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji w Sklepie. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.
 8. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji, Klient powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto poprzez wskazaną aplikację.
 9. Aby usunąć swoje Konto w Sklepie, Klient musi skontaktować się ze Sprzedawcą.
 10. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Składanie kolejnych Zamówień jest możliwe poprzez uprzednie zalogowanie się do swojego Konta w Sklepie poprzez podanie loginu i stworzonego przez Klienta hasła.
 11. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia loginu lub hasła osobom trzecim.
 12. W przypadku podjęcia przez Klienta bezprawnych działań godzących w funkcjonalność Sklepu, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności będzie mógł usunąć Konto Klienta w Sklepie.

§ 5

Składanie Zamówień oraz Zasady płatności

 1. Klient składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie.
 2. Klient kompletuje Zamówienie poprzez wybór Produktów widocznych na stronie internetowej Sklepu. Klient wybierając Produkty informowany jest o ich Cenie.
 3. W celu finalizacji Zamówienia Klient wybiera metodę płatności spośród wskazanych w § 6 niniejszego Regulaminu oraz sposobów Dostawy spośród wskazanych w § 7 niniejszego Regulaminu.
 4. Po dokonaniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę.
 5. Umowa sprzedaży Produktów między Sprzedawcą a Klientem jest zawierana w momencie przyjęcia oferty, w sposób wskazany w ust. 4 powyżej.
 6. Do Umowy pomiędzy Klientem jako Konsumentem a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 tj. z dnia 2020.02.21 ze zm.) W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Sprzedawcy, Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy następuje przez:
  1. przesłanie Klientowi na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość,
  2. dołączenie dowodu zakupu,
  3. zapisanie danych dotyczących Umowy na Koncie Klienta.
 9. Zdjęcia zamieszczane stronie Sklepu służą wyłącznie prezentacji Produktów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
 10. Informacje o Produktach, takie jak zdjęcie, opis i – w danym wypadku – skład, dostępne są na stronie internetowej Sklepu w opisach dotyczących poszczególnych Produktów.
 11. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronie Sklepu podlegają ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów.
 12. Wszystkie Produkty oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, chyba że coś innego zastrzeżone zostanie w ich opisie na stronie internetowej Sklepu oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

§ 6
Zasady Płatności

 1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:
  1. on-line – za pomocą następujących kart debetowych/kredytowych: Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro,
  2. on-linie – za pomocą internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej (Dotpay, PayU, PayPayl itp.),
  3. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Za moment zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Sprzedawcy lub jego odpowiedniego konta na platformie, o której mowa w ust. 1 lit. b.
 3. Sprzedawca potwierdza dokonanie płatności przez Klienta, o której mowa w ust. 1 powyżej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Ceny zamieszczone przy danym Produkcie nie stanowią ceny BRUTTO i nie uwzględniają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy, a o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy oraz podczas procesu składania Zamówienia.

§ 7
Dostawa

 1. Dostawa przedmiotu Umowy jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca nie dokonuje dostawy przedmiotu Umowy w dni ustawowo wolne od pracy, w tym w szczególności:
 3. 1 stycznia – Nowy Rok,
 4. 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 5. pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 6. drugi dzień Wielkiej Nocy,
 7. 1 maja – Święto Państwowe (dawniej Święto Pracy),
 8. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 9. pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 10. dzień Bożego Ciała,
 11. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 12. 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych,
 13. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 14. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 15. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
 16. W przypadku wyznaczenia innych niż określone w ust. 2 powyżej dni nierealizowania dostaw, Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem umieści o tym informację na stronie Sklepu.
 17. Sprzedawcy zobowiązany jest dostarczyć Produkt będących przedmiotem Umowy bez wad.
 18. Klient ma możliwość wyboru następujących form Dostawy:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej (jakiej) pod wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres
  2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres
  3. Za pośrednictwem firmy InPost na adres wybranego przez Klienta paczkomatu
  4. Odbiór w wybranym przez Klienta punkcie odbioru
  5. Jeżeli charakter Produktu to uzasadnia – także poprzez wygenerowanie odpowiedniego dokumentu w systemie teleinformatycznym oraz przekazanie go Klientowi na wskazanych przez niego adres poczty elektronicznej.
 19. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, Dostawy są realizowane w dni robocze, w godzinach 8.00 – 20.00, w zależności od wybranego sposobu Dostawy.
 20. Informacje o kosztach oraz terminie Dostawy, które różnić mogą się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy, dostępne są dla Klienta podczas procesu składania Zamówienia.
 21. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać dostawy przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej dostawy przedmiotu Umowy, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Klientem przy użyciu numeru telefonu bądź adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 22. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, dostawa przedmiotu Umowy uzależniona jest od kolejności ich wpłynięcia do Sprzedawcy, a Umowy będą realizowane aż do wyczerpania zapasów danego Produktu objętego promocją lub wyprzedażą.
 23. W przypadku niemożności realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości danego Produktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, a Klient może, według swojego wyboru:
  1. odstąpić od Umowy w części dotyczącej niedostarczonego przedmiotu Umowy,
  2. odstąpić od Umowy w całości, jeżeli dostawy części przedmiotu Umowy częściowe nie miałoby dla niego znaczenia ze względu na charakter składanego zamówienia albo ze względu na zamierzony przez niego cel umowy, który był uprzednio komunikowany Sprzedawcy najpóźniej w momencie zawarcia Umowy,

W takim wypadku, jeśli Klient dokonał płatności przed dostawą przedmiotu Umowy (przedpłata), Sprzedawca zwróci Klientowi całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Produkty, z których Klient rezygnuje.

 1. O wysyłaniu Produktów Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
 2. Maksymalny termin dostawy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Klient ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego terminu. Jeżeli Produkt nadal nie zostanie wydany Klientowi, może on odstąpić od Umowy.
 3. Jeżeli Produkt ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Produktów) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (Produktów) uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę Dostawcy, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.
 4. Sprzedawca dostarcza Produkt wraz z Umową, paragonem fiskalnym, wzorem odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wstawienia faktury, tj. firmę, numer NIP, adres w pole „dane do faktury” znajdujące się w formularzu rejestracyjnym jak również oknie, w którym Klient potwierdza przyjęcie oferty i zawarcie Umowy. W przypadku nieprzyjęcia Produktu/Produktów Klient powinien niezwłocznie poinformować o tej okoliczności Sprzedawcę.
 5. Po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Klienta, Sprzedawca będzie uprawniony do przekazania Klientowi faktury elektronicznej.
 6. Jeżeli Klient, który jest konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku nieodebrania przedmiotu Dostawy przez Klienta, a w konsekwencji jej zwrot do Sprzedawcy, Sprzedawca wezwie Klienta do spełnienia swojego świadczenia, tj. odbioru przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę nieodebranych przez Klienta Produktów, z wskazaniem, że w przypadku nieodebrania przedmiotu Umowy lub odmowy jej odebrania Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie zamówionych i nieodebranych Produktów. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedni, Sprzedawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 8. Jeżeli przedmiotu Dostawy nie zostanie odebrany przez Klienta, Sprzedawca wezwie Klienta do wskazania czy odmowę odbioru przedmiotu Dostawy Sprzedawca powinien traktować jako złożenie przez niego oświadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta obejmującego odstąpienie Klienta od Umowy. Sprzedawca wezwie również Klienta do spełnienia swojego świadczenia, tj. odbioru przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę nieodebranych przez Klienta Produktów, z wskazaniem, że w przypadku nieodebrania przedmiotu Umowy lub odmowy jej odebrania Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie zamówionych i nieodebranych Produktów. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Sprzedawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 9. Własność sprzedawanych Produktów przechodzi na Klienta w momencie uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Produkt, a w przypadku wyboru jako sposobu dostawy przesyłkę za pobraniem, zapłatę do Dostawcy i dostawę oraz odbioru Produktu dostarczonego zgodnie z Umową.
 10. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Klientowi Produktu zgodnie z Umową.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust.4 poniżej, Klient będący Konsumentem może, w terminie 14 dni od dnia objęcia przez niego w posiadanie Produktów będących przedmiotem Dostawy, od Umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy dostarczanego mu każdorazowo przez Sprzedawcę wraz z Produktem/Produktami stanowiącymi przedmiot Dostawy jednak nie jest to obowiązkowe. Możliwe jest również przesłanie przez Klienta Sprzedawcy wypełnionego formularza mailowo na adres: info@cebioforum.com lub przesłanie go pocztą na adres Sprzedawcy.
 3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Klient powinien dołączyć dowód zakupu Produktu, lub w inny sposób udokumentować zakup Produktów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 5. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 6. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 9. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 11. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 12. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 13. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 14. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 15. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 16. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 17. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 18. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty stanowiące przedmiot Umowy, od której odstąpił niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest również odesłanie zwracanych Produktów przed jego upływem.
 19. Zwrot Produktów następuje na koszt Klienta. Klient obciąża obowiązek zwrotu rzeczywistych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z Produktami stanowiącym przedmiot Umowy, od której odstąpił. W przypadku zawarcia Umowy przez konsumenta jest on zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu zamówionych Produktów. Tutaj pytanie czy na pewno Zwrot nie będzie darmowy
 20. Jeżeli Klient, który jest konsumentem odstąpił od Umowy i wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 21. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za przedmiot Umowy.
 22. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 8 powyżej, do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Produktów stanowiących przedmiot Umowy, której dotyczy odstąpienie lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Produkty te zostały odesłane, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 23. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, z jakiego skorzystał Klient, chyba, że Klient w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.
 24. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. W przeciwnym razie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów.
 25. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji producenta.
 26. Wyłączona jest rękojmia za wady fizyczne lub prawne w przypadku Umów zawieranych z przedsiębiorcami.

§ 9

Reklamacje

 1. Klient przed dokonaniem odbioru Produktów stanowiących przedmiot Umowy ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Produktów.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówionego z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien poinformować o tej okoliczności Sprzedającego listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również dostarczyć do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę odebrany przez niego Produkt stanowiący przedmiot Umowy wraz z dowodem zakupu (przy czym ten dokument nie jest niezbędny do złożenia reklamacji).
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Produktów lub dostawy powinny zawierać również numer zamówienia.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta, chyba że krótszy termin wynika z odrębnych przepisów. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, e-mailem lub telefonicznie.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy za Produkt, którego dotyczy reklamacja nastąpi niezwłocznie. §8 ust. 10 stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku Produktów, na które producent udzielił gwarancji, dokument gwarancji dostarczany jest wraz z Produktem.
 7. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada zamówionego przez niego Produktu jest nieistotna.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 3. W razie wszelkich wątpliwości, chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adres info@cebioforum.com

§ 11

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 Dane osobowe Klientów są przetwarzane w siedzibie Sprzedawcy, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Szczegółowy zakres i sposób przetwarzania danych przez Sprzedawcę został sprecyzowany w odrębnym dokumencie (Polityka Prywatności).

§ 12
Newsletter

 1. Subskrypcja Newslettera umożliwia zainteresowanym osobom otrzymywanie informacji dotyczących Sklepu wysyłanych na podanych przez nich adres-email. Newsletter może zawierać także treści reklamowe, promocyjne oraz handlowe.
 2. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna oraz dostępna dla każdego Klienta.
 3. W celu zapisania się do subskrypcji Newslettera należy podać adres e-mail oraz wyrazić zgodę na jego otrzymywanie.
 4. Po podaniu adresu e-mail Klient otrzyma na wyżej wymieniony adres e-mail link aktywacyjny/ wiadomość potwierdzającą zapisanie się do Newslettera.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w jego treści.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin normuje stosunki prawne pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 3. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku zawarcia Umowy, w przypadku braku ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy a także w celu usprawnienia działania Sklepu, zmian metod płatności, poprawy ochrony prywatności Klienta i zapobieganiu nadużyciom.
 6. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem.
 7. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jego opublikowania w Sklepie.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:
  1. nie świadczy usług posprzedażnych;
  2. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  3. nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
  4. nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem Sklepu umów o dostarczanie takich treści;
  5. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
  6. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  7. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej;
  8. nie świadczy usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami sportowymi
 9. Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.
 10. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie Sklepu.
 11. Regulamin wchodzi w życie 03.03.2022